GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

 

Prostřednictvím této Informace o ochraně osobních údajů, informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o našich činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

LOBRACE s.r.o., IČ 243 18 825,

sídlo Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, sp. zn. C 196101 vedená u Městského soudu v Praze.

Provozovatel webové stránky:  www.lobrace.com,

e-mail:  info@lobrace.com

 


 

ZÁKLADNÍ POJMY:

 

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

 

Subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Osobní údaj

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě- (tj. o subjektu údajů).

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštními kategoriemi osobních údajů se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

 

Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

Souhlas                      

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, na úrovni Evropské unie je dozorovým úřadem Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

 


 

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ, DOBA ZPRACOVÁNÍ

 

Zpracováváme pouze osobní údaje pro naplnění následujících účelů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

 • vedení účetnictví

Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování, evidence a archivace daňových dokladů.

 • provozování webové stránky

 

Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek-dotaz prostřednictvím formuláře. Právním základem je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, které za tímto účelem mohou být zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, max. 30 dnů nebo do doby, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.

 


 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

 

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům.
Může dojít k předání osobních údajů těmto subjektům:

 • Zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v oblasti správy elektronických dat anebo vedení účetnictví;
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 


 

COOKIES

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook Pixel
 • Sklik

 


 

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zákonnost

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

 

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Jestliže je shromáždění, zpracování či použití osobních údajů nutné pro účely zahájení či plnění smluvního vztahu, není nutné získat výslovný souhlas subjektu údajů.

 

Rozsah zpracování 

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

 

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost a správnost, zpracováváme aktualizované osobní údaje.

 

Transparentnost zpracování osobních údajů

Prostřednictvím této Informace o zpracování osobních údajů máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

 

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

 

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 


 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Právo na přístup k osobním údajům

Je právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů – Vaší osoby. Zejména máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR. V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontakt uvedený v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistíte-li, že o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné 

 

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • ke splnění našich právních povinností,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů.

Osobní údaje můžete získat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

 Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.